Prekonoška pećina se nalazi u opštini Svrljig, iznad sela Prekonoga, u blago nagnutoj kraškoj zaravni, na mestu zvanom, “Šakrinina strana”. Gledana u odnosu na Svrljig Jugo istočno. Ulaz u pećinu je na oko 700 metara apsolutne visine, iznad Velike reke, na oko 120 metara poviše njenog dna.Po Jovanu Cvijiću nastanak Prekonoške pećine vezuje se za evoluciju Prekonoške reke. Ona je nekada tekla u nivou pećine, i tek je docnije udubila svoje korito za 120 metara.Dok je Prekonoška reka u ovom višem nivou izlokala Prekonošku pećinu. Prekonoška pećina je zajedno sa Velikom i Malom dupkom, ukupne dužine oko 500 metara, i predstavlja deo pećinskog sistema koji je izgradila ponornica Dobra reka.

100C2813 2%20sajt 4%20sajt%20s 5%20sajt%20s 8%20sajt%20s 100C2919

Iznad ulaza je dvadesetak metara visok vertikalni krečnjački odsek a ispod veliki sipar koji se spušta sve do dna. Pored mehaničkih sedimenata na dnu hodnika, drugi deo pećine bogat je i hemijskim talozima, stalaktitima, stalagmitima, inkustracijama, i krita.

Nakit u ovoj pećini je lep i raznolikog je oblika. Stalaktiti su beli, žućkasti, crvenkasti, motkasti kao i grozdasti. Mahovinasti i grozdasti slični su koralima, dok su kalcitni salivi i zavese kristalaste strukture i različitih oblika, krtičnjaka ili košnica. Jedan je u jezeru visok 2,30 metara a debeo 1 m, dok je drugi, nazvan “Presto”, pri dnu debeo 4,30 metara, po sredini 2,30 metara a pri vrhu oko 2 metara. Najređi su stalaktiti tornjastog oblika, kao što je “Đerdap” visok 5,5 metara i debeo 3,5 metara. Bigreni bazenčići i perle javljaju se po dnu kanala.ncima. Ova partija pešteri bogatija je od ijedne pećine u Istočnoj Srbiji.